Vår syn på fisk

Våra hav hotas av utfiskning och därför är det en självklarhet att all vildfångad fisk vi använder är MSC-märkt vilket innebär att den är fångad på ett hållbart sätt och kan spåras ända ner till enskilda bestånd.

  

Fiskevatten över hela världen är överbelastade på grund av illegalt fiske och överfiske. I nästan 20 år har vår verksamhet varit ledande inom utvecklingen av hållbara fiskeririktlinjer för att skapa produktiva fiskevatten på lång sikt. Idag gör vi det här på tre sätt:

1) Vi tar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) uppförandekod för ansvarsfullt fiske till hjälp när vi köper in vår fisk. Vi köper aldrig fisk som fångats illegalt, som inte rapporterats eller reglerats, och inte heller fisk från överfiskade bestånd.

2) All vår vildfångade fisk är ansvarsfullt inköpt och kan alltid spåras tillbaka till fångstplatsen. Vi samarbetar med förvaltningsorganisationer för fiskerinäringen och politiskt ansvariga för att anta FAO:s principer för ansvarsfullt fiske.

3) Vi påverkar fiskerier att certifiera sig i enlighet med riktlinjer för ansvarsfull förvaltning.

Just nu är Marine Stewardship Council (MSC) bäst på att uppfylla de kriterier vi har satt upp för hållbart fiske, och därför är idag all vår vildfångade fisk MSC-märkt. Vi införde MSC i Sverige redan 2003 och var först i Sverige med att MSC-certifiera hela vårt vildfångade sortiment. Det är vi stolta över!